برگزیت و وقت سفارت انگلیس

عصر ویزا و آینده برگزیت با وقت سفارت انگلیس

برگزیت و آینده پیش رو در فرم های جدید وقت سفارت انگلیس تهران در سایت رسمی دولت انگلیس GOV.UK یک تغییر محسوس دیده می شود. با کمی تامل در این فرم می توان نتایجی را استنباط کرد که انگلیس به چه سمت سویی پس از برگزیت می خواهد برود. برای خوانندگان عزیزی که به تازگی … Read more